Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Menu witryny
Logowanie
Licznik
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Dzieci i personel Przedszkola Samorz?dowego w Bie?kwce zapraszaj? Drogie Mamy i Kochanych Tatusiw na Uroczysto?? z okazji Waszego ?wi?ta, ktra odb?dzie si? w Domu Wiejskim w Bie?kwce dnia 31.05.2016 o godzinie 13.30.


Przedszkole Samorz?dowe w Bie?kwce wraz z Bibliotek? Publiczn? zaprasza dzieci wraz z rodzicami do udzia?u w konkursie plastycznym " Moja ulubiona bajka polska" . Format pracy oraz technika wykonania dowolna. Prace prosimy sk?ada? do 30.05.2016 w przedszkolu.


OG?OSZENIE

Dyrekcja Przedszkola Samorz?dowego w Bie?kwce

informuje, ?e placwkadysponuje 15 wolnymi miejscamina rok szkolny 2016/2017

Podstaw? przyj?cia dziecka do przedszkola jest karta zg?oszenia przed?o?ona w kancelarii przedszkola.

Karty mo?na pobra? codziennie w kancelarii przedszkola.

Lista zg?osze? zostanie zamkni?ta po wyczerpaniu wolnych miejsc.


Przypominamy, i? Palmy na konkurs przynosimy do 14.03.2016 . Palmy maj? by? wykonane z (bukszpanu, cisu, sosny) i ozdobione np. bibu??, krepin? , bez sztucznych kwitw.


Karta zapisu do pobrania tutaj


OG?OSZENIE

Dyrekcja Przedszkola Samorz?dowego w Bie?kwce

og?asza nabr dzieci na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja odbywa? si? b?dzie od 01.III. 31.III.2016r

Podstaw? przyj?cia dziecka do przedszkola jest karta zg?oszenia przed?o?ona w kancelarii przedszkola

do 31marca 2016r.

Karty wydawane s? codziennie w kancelarii przedszkola lub do pobrania z naszej strony internetowej.Znalezione obrazy dla zapytania gify zebrania z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodzicw na zebranie z udzia?em Pani Psycholog z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej. Zebranie odb?dzie si? w dniu 22.02.2016 tj.( poniedzia?ek) o godz. 15.30.


Zarz?dzenie Wjta Gminy Budzw dotycz?ce rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 mo?na pobra? tutaj.

Znalezione obrazy dla zapytania gify  rekrutacji


Przypominamy, ?e jutro tj. wtorek 9.02.2016 odb?dzie si? Bal Karnawa?owy. Zabawa rozpocznie si? po ?niadaniu , mile widziane przebrania.


Zbli?a si? bardzo wa?ne ?wi?to Dzie? Babci i Dziadka , z tej okazji nasze dzieci zapraszaj? Wszystkie Babcie i Wszystkich Dziadkw na uroczysto?? , ktra odb?dzie si? w Domu Wiejskim w Bie?kwce w dniu 14.01.2016 o godzinie 10:00.

Zapraszamy

Dzieci i Nauczyciele

PS w Bie?kwce


Serdecznie zapraszamy na wigili? przedszkoln?, ktra odb?dzie si? w Domu Wiejskim w Bie?kwce w dniu 16.12.2015 o godzinie 13.30

Zapraszamy


Przedszkole Samorz?dowe w Budzowie oraz Biblioteka i O?rodek Animacji Kultury Gminy Budzw zaprasza dzieci i ich rodzicw do udzia?u w gminnym konkursie plastycznym "Ozdoba Choinkowa".

Forma i technika prac dowolna. Prace nale?y sk?ada? do Przedszkola Samorz?dowego w Bie?kwce do 8.12.2015r.Bie?kwka, dn. 2015-03-02

Zarz?dzenie Nr 2 /2015

Dyrektora Przedszkola Samorz?dowego w Bie?kwce

z dnia 2 marca 2015r

w sprawie og?oszenia rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o?wiaty oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz.7), 47 ust. 2 pkt 1-4 Statutu Przedszkola Samorz?dowego w Bie?kwce zarz?dza si?, co nast?puje:

1

1. Og?aszam rekrutacj? dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016.

1.1. Oglna liczba miejsc w przedszkolu wynosi 100, ilo?? wolnych miejsc do rekrutacji na rok szkolny 2015/16 b?dzie podana do publicznej wiadomo?ci w dniu 1 kwietnia po z?o?eniu przez rodzicw deklaracji o kontynuacji przez ich dziecko przedszkola w nowym roku szkolnym.

2. Ustala si? terminy post?powania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorz?dowego w Bie?kwce na rok szkolny 2015/2016

Lp.

Rodzaj czynno?ci

Termin

Termin post?powania uzupe?niaj?cego (je?li b?dzie potrzeba jego przeprowadzenia)

1.

Sk?adanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

23 31.03.2015r

-

2.

Sk?adanie przez rodzicw wnioskw o przyj?cie dziecka do przedszkola wraz z za??cznikami do dyrektora.

01.04 17.04. 2015r

10-14.08.2015r

3.

Kwalifikowanie wnioskw oraz w razie potrzeby powo?anie komisji rekrutacyjnej.

20.04 28.04.2015r

17-20.08.2015r

4.

Podanie do publicznej wiadomo?ci listy kandydatw przyj?tych i nieprzyj?tych.

29.04.2015r

21.08.2015r

5.

Sk?adanie wniosku przez rodzicw dzieci nieprzyj?tych do przedszkola do komisji rekrutacyjnej o sporz?dzenie uzasadnienia odmowy przyj?cia.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo?ci kandydatw przyj?tych i nieprzyj?tych.

6.

Wydanie przez komisj? rekrutacyjn? uzasadnienia odmowy przyj?cia.

Do 5 dni od z?o?enia wniosku o sporz?dzenie uzasadnienia odmowy przyj?cia

7.

Z?o?enie do dyrektora odwo?ania od rozstrzygni?cia komisji rekrutacyjnej wyra?onego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyj?cia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyj?cia

8.

Rozstrzygni?cie przez dyrektora odwo?ania od rozstrzygni?cia komisji rekrutacyjnej wyra?anego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyj?cia.

Do 7 dni od z?o?enia odwo?ania od rozstrzygni?cia komisji rekrutacyjnej

9.

Wjt wskazuje wolne miejsce dla dzieci nieprzyj?tych.

Do 30.08. 2015

2

Wykonanie zarz?dzenia powierza si? Dyrektorowi Przedszkola Samorz?dowego w Bie?kwce .

3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania i obowi?zuje do czasu post?powania rekrutacyjnego oraz post?powania uzupe?niaj?cego, na rok szkolny 2015/2016.

Dyrektor Przedszkola

Teresa Fryc


DEKLARACJA POZOSTANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

SAMORZ?DOWYM W BIE?KWCE

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

(prosz? wype?ni? drukowanymi literami)

DANE DZIECKA

Dane osobowe dziecka

PESEL Imi? Drugie imi? Nazwisko

Data urodzenia Miejsce urodzenia

-

-

Adres zamieszkania dziecka

Miejscowo?? Nr domu Kod pocztowy Miejscowo??

-

Wojewdztwo Powiat Gmina

Adres zameldowania dziecka (je?eli inny ni? adres zamieszkania)

Miejscowo?? Nr domu Kod pocztowy Miejscowo??

-

Wojewdztwo Powiat Gmina

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe o dziecku

Prosz? wpisa? TAK lub NIE

Dziecko rodzica/opiekuna samotnie go wychowuj?cego

Dziecko rodzicw/opiekunw niepe?nosprawnych

Dziecko w rodzinie zast?pczej

Orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej

(w przypadku dziecka niepe?nosprawnego

Liczba dzieci w rodzinie

Inne istotne informacje o dziecku (np. stan zdrowia, stosowana dieta itp.)

Pobyt dziecka w placwce

do

Godziny pobytu dziecka w placwce: od

1

2

3

Na ile posi?kw

Kolejne preferowane przedszkola/oddzia?y przedszkolne dla zg?oszenia dziecka

1.

2.

DANE RODZICW/OPIEKUNW PRAWNYCH

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

Imi? Nazwisko (obecne) Imi? Nazwisko

Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania matki/opiekunki Adres zamieszkania ojca/opiekuna

Miejscowo?? Nr domu Miejscowo?? Nr domu


Kod pocztowy Miejscowo?? Kod pocztowy Miejscowo??

-

-

  1. O?wiadczam (O?wiadczamy, ?e dane przed?o?one w niniejszym kwestionariuszu s? zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuj? (przyjmujemy) do wiadomo?ci i wyra?am (wyra?amy) zgod? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w celu przeprowadzanie procedury rekrutacji do przedszkola/oddzia?u przedszkolnego w szkole podstawowej. Przetwarzanie danych odbywa? si? b?dzie zgodnie z ustaw? o ochronie danych z dnia 29.10.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z p?niejszymi zmianami).

  2. Klauzula: Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia. (Ustawa z dnia 6.12.2013 r o zmianie ustawy o systemie o?wiaty oraz niektrych innych ustaw Dz. U. 2014 r poz. 7).

Data oddania karty zg?oszenia Podpis rodzicw/opiekunwPODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIA?W PRZEDSZKOLNYCH
W SZKO?ACH
PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci obj?tych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddzia?y przedszkolne
w szko?ach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w rwnej mierze
pe?ni? funkcje opieku?cze, wychowawcze i kszta?c?ce. Zapewniaj? dzieciom mo?liwo??
wsplnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich
potrzeb rozwojowych.
Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie? oraz kszta?towanie czynno?ci
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu warto?ci, w tym wychowywanie dzieci tak, ?eby lepiej
orientowa?y si? w tym, co dobre i co z?e;
3) kszta?towanie u dzieci odporno?ci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak?e do ?agodnego znoszenia stresw
i pora?ek;
4) rozwijanie umiej?tno?ci spo?ecznych dzieci, ktre s? niezb?dne w poprawnych
relacjach z dzie?mi i doros?ymi;
5) stwarzanie warunkw sprzyjaj?cych wsplnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zr?nicowanych mo?liwo?ciach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawno?? fizyczn?; zach?canie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dzieci?cej wiedzy o ?wiecie spo?ecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiej?tno?ci prezentowania swoich przemy?le? w sposb zrozumia?y
dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w ?wiat warto?ci estetycznych i rozwijanie umiej?tno?ci
wypowiadania si? poprzez muzyk?, ma?e formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kszta?towanie u dzieci poczucia przynale?no?ci spo?ecznej (do rodziny, grupy
rwie?niczej i wsplnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawo?ci, aktywno?ci i samodzielno?ci, a tak?e kszta?towanie tych wiadomo?ci
i umiej?tno?ci, ktre s? wa?ne w edukacji szkolnej.

Cele te s? realizowane we wszystkich obszarach dzia?alno?ci edukacyjnej przedszkola.
W ka?dym z obszarw podane s? umiej?tno?ci i wiadomo?ci, ktrymi powinny wykazywa?
si? dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.
Aby osi?gn?? cele wychowania przedszkolnego nale?y wspomaga? rozwj, wychowywa?
i kszta?ci? dzieci w nast?puj?cych obszarach:
1. Kszta?towanie umiej?tno?ci spo?ecznych dzieci: porozumiewanie si? z doros?ymi i
dzie?mi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) obdarza uwag? dzieci i doros?ych, aby rozumie? to, co mwi? i czego oczekuj?;
grzecznie zwraca si? do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega regu? obowi?zuj?cych w spo?eczno?ci dzieci?cej (stara si? wsp?dzia?a?
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w ?wiecie doros?ych;
3) w miar? samodzielnie radzi sobie w sytuacjach ?yciowych i prbuje przewidywa?
skutki swoich zachowa?;
4) wie, ?e nie nale?y chwali? si? bogactwem i dokucza? dzieciom, ktre wychowuj? si?
w trudniejszych warunkach, a tak?e, ?e nie nale?y wyszydza? i szykanowa? innych;
5) umie si? przedstawi?: podaje swoje imi?, nazwisko i adres zamieszkania; wie komu
mo?na podawa? takie informacje.
2. Kszta?towanie czynno?ci samoobs?ugowych, nawykw higienicznych i kulturalnych.
Wdra?anie dzieci do utrzymywaniu ?adu i porz?dku.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) umie poprawnie umy? i wytrze? si? oraz umy? z?by;
2) w?a?ciwie zachowuje si? przy stole podczas posi?kw, nakrywa do sto?u i sprz?ta po
sobie;
3) samodzielnie korzysta z toalety;
4) samodzielnie ubiera i rozbiera si?, dba o osobiste rzeczy i nie nara?a ich na zgubienie
lub kradzie?;
5) utrzymuje porz?dek w swoim otoczeniu.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) zwraca si? bezpo?rednio do rozmwcy, stara si? mwi? poprawnie pod wzgl?dem
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i sk?adniowym;
2) mwi p?ynnie, niezbyt g?o?no, dostosowuj?c ton g?osu do sytuacji;
3) uwa?nie s?ucha, pyta o niezrozumia?e fakty i formu?uje d?u?sze wypowiedzi
o wa?nych sprawach;
4) w zrozumia?y sposb mwi o swoich potrzebach i decyzjach.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno?ci intelektualnych, ktre stosuj? w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) przewiduje, w miar? swoich mo?liwo?ci, jakie b?d?
skutki czynno?ci
manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposb (klasyfikuje) i formu?uje uoglnienia typu: to do
tego pasuje, te obiekty s? podobne, a te s? inne;
3) stara si? ??czy? przyczyn? ze skutkiem i prbuje przewidywa?, co si? mo?e zdarzy?.
5. Wychowanie zdrowotne i kszta?towanie sprawno?ci fizycznej dzieci.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientowa? si? w zasadach zdrowego ?ywienia;
2) dostrzega zwi?zek pomi?dzy chorob? a leczeniem, poddaje si? leczeniu, np. wie, ?e
przyjmowanie lekarstw i zastrzyki s? konieczne;
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje mo?liwo?ci, je?eli jest dzieckiem
mniej sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zaj?ciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,
w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
6. Wdra?anie dzieci do dba?o?ci o bezpiecze?stwo w?asne oraz innych.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) wie, jak trzeba zachowa? si? w sytuacji zagro?enia i gdzie mo?na otrzyma? pomoc, umie o ni? poprosi?;
2) orientuje si? w bezpiecznym poruszaniu si? po drogach i korzystaniu ze ?rodkw transportu;
3) zna zagro?enia p?yn?ce ze ?wiata ludzi, ro?lin oraz zwierz?t i unika ich;
4) wie, ?e nie mo?e samodzielnie za?ywa? lekarstw i stosowa? ?rodkw chemicznych (np. ?rodkw czysto?ci);
5) prbuje samodzielnie i bezpiecznie organizowa? sobie
czas wolny w przedszkolu
i w domu; ma rozeznanie, gdzie mo?na si? bezpiecznie bawi?, a gdzie nie.

7. Wychowanie przez sztuk? dziecko widzem i aktorem.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) wie, jak nale?y si? zachowa? na uroczysto?ciach, np. na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych pos?uguj?c si? mow?, mimik?, gestem
i ruchem; umie pos?ugiwa? si? rekwizytami (np. mask?).

1. Wychowanie przez sztuk? muzyka i ?piew, pl?sy i taniec.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) ?piewa piosenki z dzieci?cego repertuaru oraz ?atwe piosenki ludowe; ch?tnie
uczestniczy w zbiorowym ?piewie, w ta?cach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysoko?ci d?wi?ku utworu muzycznego, wyra?a je pl?saj?c lub ta?cz?c;
3) tworzy muzyk? korzystaj?c z instrumentw perkusyjnych (oraz innych przedmiotw),a tak?e improwizuje j? ruchem;
4) w skupieniu s?ucha muzyki, w tym tak?e muzyki powa?nej.

2. Wychowanie przez sztuk?: r?ne formy plastyczne.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) przejawia, w miar? swoich mo?liwo?ci, zainteresowanie wybranymi zabytkami i
dzie?ami sztuki oraz tradycjami i obrz?dami ludowymi ze swojego regionu;
2) umie wypowiada? si? w r?nych technikach plastycznych i przy u?yciu
elementarnych ?rodkw wyrazu (takich jak kszta?t i barwa) w postaci prostych
kompozycji i form konstrukcyjnych;
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rze?b? i architektur? (tak?e architektur?
zieleni i architektur? wn?trz).
10. Wspomaganie rozwoju umys?owego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowa? technicznych.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) wznosi konstrukcje z klockw i tworzy kompozycje z r?norodnych materia?w
(np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa (potrafi? to zrobi?) i odczuwa rado?? z wykonanej pracy;
2) u?ywa w?a?ciwie prostych narz?dzi podczas majsterkowania;
3) interesuje si? urz?dzeniami technicznymi (np. u?ywanymi w gospodarstwie
domowym), prbuje rozumie?, jak one dzia?aj? i zachowuje ostro?no?? przy korzystaniu z nich.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
i w unikaniu zagro?e?.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczeglnych
pr roku; podejmuje rozs?dne decyzje i nie nara?a si? na niebezpiecze?stwo
wynikaj?ce z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mro?n? pogod?;
2) wie, o czym mwi osoba zapowiadaj?ca pogod? w radiu i w telewizji, np. ?e b?dzie
pada? deszcz, ?nieg, wia? wiatr; stosuje si? do podawanych informacji w miar? swoich mo?liwo?ci.
12. Wychowanie dla poszanowania ro?lin i zwierz?t.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) wymienia ro?liny i zwierz?ta ?yj?ce w r?nych ?rodowiskach przyrodniczych, np. na
polu, na ??ce, w lesie;
2) wie, jakie warunki s? potrzebne do rozwoju zwierz?t (przestrze? ?yciowa,
bezpiecze?stwo, pokarm) i wzrostu ro?lin (?wiat?o, temperatura, wilgotno??);
3) potrafi wymieni? zmiany zachodz?ce w ?yciu ro?lin i zwierz?t w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposb cz?owiek mo?e je chroni? i pomc im, np. przetrwa? zim?.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj? matematyczn?.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) liczy obiekty i rozr?nia b??dne liczenie od poprawnego;
2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagaj?c sobie liczeniem na palcach lub
na innych zbiorach zast?pczych;
3) ustala rwnoliczno?? dwch zbiorw, a tak?e pos?uguje si? liczebnikami
porz?dkowymi;
4) rozr?nia stron? lew? i praw?, okre?la kierunki i ustala po?o?enie obiektw
w stosunku do w?asnej osoby, a tak?e w odniesieniu do innych obiektw;
5) wie, na czym polega pomiar d?ugo?ci i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa
za stop?;
6) zna sta?e nast?pstwo dni i nocy, pr roku, dni tygodnia, miesi?cy w roku.
14. Kszta?towanie gotowo?ci do nauki czytania i pisania.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) potrafi okre?li? kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu:
narysuj k?ko w lewym grnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynaj?c od lewej
strony kartki;
2) potrafi uwa?nie patrze? (organizuje pole spostrze?eniowe), aby rozpozna? i
zapami?ta? to, co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawno?ci? r?k oraz koordynacj? wzrokowo-ruchow? potrzebn? do
rysowania, wycinania i nauki pisania;
4) interesuje si? czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
5) s?ucha np. opowiada?, ba?ni i rozmawia o nich; interesuje si? ksi??kami;
6) uk?ada krtkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodr?bnia
g?oski w s?owach o prostej budowie fonetycznej;
7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunkw oraz cz?sto
stosowanych oznacze? i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Dziecko ko?cz?ce przedszkole i rozpoczynaj?ce nauk? w szkole podstawowej:
1) wymienia imiona i nazwiska osb bliskich, wie gdzie pracuj?, czym si? zajmuj?;
2) zna nazw? miejscowo?ci, w ktrej mieszka, zna wa?niejsze instytucje i orientuje si?
w rolach spo?ecznych pe?nionych przez wa?ne osoby, np. policjanta, stra?aka;
3) wie, jakiej jest narodowo?ci,
?e mieszka w Polsce, a stolic? Polski jest Warszawa;
4) nazywa god?o i flag? pa?stwow?, zna polski hymn i wie, ?e Polska nale?y do Unii
Europejskiej;
5) wie, ?e wszyscy ludzie maj? rwne prawa.
Zalecane warunki i sposb realizacji.
W trosce o prawid?owy rozwj psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kszta?cenia dzieci
w wieku przedszkolnym zaleca si? nast?puj?ce proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu,
w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedn? pi?t? czasu nale?y przeznaczy? na zabaw? (w tym czasie dzieci bawi? si? swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedn? pi?t? czasu (w przypadku m?odszych dzieci jedn? czwart? czasu),
dzieci sp?dzaj? w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane s? tam gry i zabawy ruchowe, zaj?cia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace
gospodarcze, porz?dkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwy?ej jedn? pi?t? czasu zajmuj? r?nego typu zaj?cia dydaktyczne, realizowane wed?ug wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozosta?y czas dwie pi?te czasu nauczyciel mo?e dowolnie zagospodarowa? (w tej puli czasu mieszcz? si? jednak czynno?ci opieku?cze, samoobs?ugowe, organizacyjne i inne).
Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych maj?cych na celu poznanie mo?liwo?ci i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
Z pocz?tkiem roku poprzedzaj?cego rozpocz?cie przez dziecko nauki w klasie I szko?y podstawowej nale?y przeprowadzi? analiz? gotowo?ci dziecka do podj?cia nauki w szkole


Dyrekcja Przedszkola Samorz?dowego w Bie?kwce

og?asza nabr dzieci na rok 2014/2015 . Rekrutacja odbywa? si? b?dzie od 01.IV- 30.IV. 2014.

Podstaw? przyj?cia dziecka do przedszkola jest karta zg?oszenia przed?o?ona w kancelarii przedszkola do 30 kwietnia 2014 r.

Karty wydawane s? codziennie w kancelarii przedszkola.

Listy dzieci przyj?tych do przedszkola wywieszone b?d? w dniu 09.05.2014.

 
Reklamy
Wyszukiwarka
rankerzseo | Moss Hosting